Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

İspat yükü, Türk Medeni Kanunu’nun 6. maddesinde “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” şeklinde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda da “İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda mobbingin varlığını ve sonuçlarını, mobbinge maruz kaldığını iddia eden tarafın ispat etmesi gerekmektedir. Ancak kanunumuzda mobbingte ispat yükünü düzenleyen açık bir hüküm bulunmamaktadır. Mobbing mağdurunun iddialarını ve uğradığı zararı ispatının ne şekilde olacağı Yargıtayın yerleşik içtihatlarından anlaşılmaktadır.

Ofisimiz avukatlarından Av. Büşra MUŞ tarafından mobbingin ispatı hususu Yargıtay kararları doğrultusunda değerlendirilmiştir. 

Makaleyi PDF Olarak Aç