Kesici Göktaş Egemen Hukuk Bürosu

Gayrimenkul ve Kamulaştırma
 

Gayrimenkul

ve Kamulaştırma

Ticari yatırım odaklı olmak üzere; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara mülklerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve ilgili işlemlerin idari mercilerde yürütülmesi yönünde danışmanlık ve hukuki destek ile gayrimenkul ve inşaat hukukundan kaynaklı ihtilaflarda, gereğinde mimar, mühendis ve harita mühendislerinin uzmanlıklarından da faydalanarak, kapsamlı ve nitelikli hizmet sunmaktadır. Bu bağlamda sunulan hizmetlerimizden bazıları aşağıdadır;

 •   Kooperatif işlemleri,
 •   İpotek ve intifa tesisi ve fek ve terkin işlemleri ile diğer ayni hak tesis ve terkini
 •   Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili hukuki ihtilafların çözümü ile riskli yapıların yıkım ve yeniden inşa sürecinde maliklere hukuki destek sağlanması,
 •   Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri,
 •   Vakıf taşınmaz tahsis işlemleri,
 •   Tapu iptal ve tescil davaları,
 •   Meni müdahale ve ecrimisil davaları
 •   İzale-i Şuyu Davaları ( Ortaklığın giderilmesi ),
 
 
 •   Kiralama Sözleşmeleri,
 •   Tahliye Davaları- Kira Tespit ve Uyarlama Davaları,
 •   Gayrimenkul ekspertiz Sistemleri,
 •   Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 •   İmar Kanunundan doğan uyuşmazlıklar,
 •   Müşterek mülkiyet ve iştirak halinde mülkiyetten doğan uyuşmazlıklar,
 •   Orman Hukuku ve orman arazilerine ilişin, 2 B uygulaması veya başka sebeplerle idare tarafından açılan davalar, tapusu mahkeme kararıyla iptal edilen 2 B niteliğindeki taşınmazlar veya orman sınırlarında kalan taşınmazlara ilgili davalar,
 •   İmar mevzuatından kaynaklanan idari ve hukuki ihtilafların çözümü