Kesici Göktaş Egemen

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculuk sistemi yürürlüğe girdi.

25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında;
- Kanuna veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanan ve iş ilişkisinden kaynaklanan işçi, işveren alacağı, tazminat (kıdem, ihbar vb.) ve işe iade talebiyle açılacak olan davalarda arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirildi. Arabulucuya başvurulmaması halinde açılan dava, dava şartı yokluğundan reddedilecek.
- İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi, manevi tazminat davaları ile Sosyal Güvenlik mevzuatından kaynaklanan davalarda (hizmet, tespiti, prime esas kazanç tespiti, rücuen alacak vb.) arabulucuya başvurma şartı aranmayacak.
- Taraflardan biri arabulucuya başvurduğunda arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecek. Arabulucunun yetkili olup olmadığına dair itiraz ise en geç ilk toplantıda yapılabilecek. Yine taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeden ilk toplantıya katılmazsa, arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, daha sonraki davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu olacak. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine de hükmedilmeyecek.
- Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı halinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenler, arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılacak, iradeleri birbirine uygun olacak. Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilecek. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilecek ve son tutanağı imzalayabilecek.
- İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla, hangi kanuna tabi olursa olsun; yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat için zaman aşımı süresi 5 yıldır. Fakat ilgili maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam edecektir. Zamanaşımı süresi henüz dolmamış kısmı, 5 yıldan uzun olan durumlarda ise 5 yılın geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olacaktır.
- Kanunun arabuluculuğa ilişkin hükümleri 1.1.2018 tarihinde, diğer hükümleri ise kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.