Kesici Göktaş Egemen

25.08.17 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında;
- Yönetmeliğin 13. maddesinde yapılan değişiklik ile asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklara yetkili iş mahkemesinde itiraz süresi altı iş gününden otuz iş gününe çıkarılmıştır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin iken yeni değişiklik ile mahkemece verilen kararlara karşı temyiz yolu açılmıştır. Ayrıca mahkemenin dört ay içinde, Yargıtay’ın ise altı ay içinde karar vereceği hükmü getirilmiştir. Rapora itiraz edilmemesi veya mahkemece muvazaalı işlemin tespitinin onaylanması halinde, alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.
25.08.17 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; - Yönetmeliğin 4. maddesine eklenen fıkra ile yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat olarak belirlenmiştir. - Aynı Yönetmeliğin 5. Maddesinin ikinci fıkrasına ise şu cümle eklenmiştir. “Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir.”
25.08.17 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında;
- Yönetmeliğin 4. maddesine eklenen fıkra ile yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenlerle ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü hallerde, haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenecektir. - Aynı Yönetmeliğin 8. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenler ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılmayacaktır. - Son olarak yine aynı Yönetmeliğin 9. Maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında alınmak zorundayken, yeni düzenleme ile bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında veya bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınabilecektir. Fazla çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilecektir.